Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klasteris

Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP) struktūrvienība Tehnoloģiju klasteris ievieš projektu „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012.-2015”, par pamatu ņemot Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera stratēģiju 2012-2015.gadam

Kosmosa tehnoloģiju klastera (KTK) galvenais uzdevums ir veicināt kosmosa un augsto tehnoloģiju industrijas uzņēmumu, pētniecības institūtu, augstskolu un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu šo organizāciju konkurētspēju un eksportspēju, veicnot Latvijas tautsaimniecības nozares attīstību.

Lai gan ar kosmosa tehnoloģijām bieži vien tiek domātas tikai nesējraķetes un satelīti, pastāv milzīga pasaules industrija, kas izmanto šo kosmiskās telpas ‘transportlīdzekļu’ sniegtos datus un sniedz mums ikdienišķus pakalpojumus. Šos tirgus var sadalīt aptuvenās trīs daļās:

  1. Ražošana – ietver gan raķešu sastāvdaļas, gan arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma ražošanu;
  2. Pakalpojumi – ietver satelītnavigācijas (piem., GPS) pakalpojumus, satelītkomunikācijas (piem., satelīttelevīzijas un telefona sakaru pakalpojumi, internets) un zemes novērošanas pakalpojumus (piem., zemes izmantošanas kontrole, laika prognoze u.tml.), kā arī
  3. Atkarīgās nozares – iepriekšējo trīs pakalpojuma nozaru turpmāks sīkāks pakalpojums (izklaides pasākumi un jūras braucieni; specifiski komunikāciju veidi; dabas katastrofu seku likvidācija, ūdens un gaisa tīrības mērījumi u.tml.)

KLASTERA SADARBĪBAS PARTNERU IEGUVUMI

Klasteris darbojas ar mērķi veicināt:
1) uzņēmumu un organizāciju individuālo mārketingu,
2) nozares un starpnozaru uzņēmumu sadarbību Klastera ietvaros un ārpus tā,
3) nacionālu un starptautisku partnerattiecību veidošanos Klastera Sadarbības partneriem.

Lai ieviestu iepriekšminētos mērķus, Klasteris pārvalda finansējumu, no kura  Klastera Sadarbības partneri var saņemt de minimis atbalstu.

DE MINIMIS ATBALSTS
De minimis – atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200 000 (ekvivalents latos ~140 000 LV) trīs gadu laika posmā ar atbalsta intensitāti 90%.) Sīkāka informācija pieejama šeit.

Šī projekta ietvaros katrs no Klastera Sadarbības partneriem var saņemt de minimis atbalstu līdz 10 000 LVL (14 228 EUR) ar 85% atbalsta intensitāti. Ar de minimis var atbalstīt aktivitātes šādās jomās:

  1. jaunu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu plānošanas un izstrādes pasākumiem (piemēram, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, koncepciju un stratēģiju izstrāde u. tml.);
  2. mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumiem (eksporta tirgus paplašināšanas aktivitātēm, piemēram, dalība starptautiskās izstādēs, forumos, konferencēs, dalība tirdzniecības misijās un kontaktbiržās, konferencēs (semināros) par eksporta jautājumiem);
  3. pasākumiem, kas vērsti uz resursu izmantošanas efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu nozares vai vērtības ķēdes ietvaros (piemēram, produktu uzlabošanas un attīstības koncepciju izstrāde u.c.), kā arī
  4. citiem Klastera Sadarbības partneru konkurētspēju veicinošiem pasākumiem.

De minimis atbalsts ir paredzēts, lai projekta iesniedzēji (vismaz trīs savstarpēji finansiāli un juridiski nesaistītas organizācijas) varētu saņemt ārpakalpojumu. Tas nozīmē, ka projekta pieteikuma iesniedzēji nevar piesaistīt piešķirto naudu savu aktivitāšu veikšanai, bet gan tikai kontraktēt ārpakalpojuma sniedzēju, kas iesniedzējiem (pasūtītājiem) veic noteiktu darbu un iesniedz konkrētu nodevumu.

Klastera Sadarbības partneru iesniegtā projekta ietvaros ārpakalpojumu var sniegt cits (ārpus iesniedzēju trijotnes) Klastera Sadarbības partneris, tika ja tas nekropļo konkurenci (proti, jābūt pamatotam iemeslam, kāpēc tikai šis pretendents ir visatbilstošākais).

NB! DE minimis atbalstu var saņemt TIKAI KLASTERA SADARBĪBAS PARTNERI.

KĀ KĻŪT PAR KLASTERA SADARBĪBAS PARTNERI

Lai kļūtu par Klastera sadarbības partneri, uzņēmuma/organizācijas darbībai ir jābūt saistītai ar kosmosa un augstajām tehnoloģijām. De minimis atbalstu piešķir projektu pieteikumiem, kurus iesniedz vismaz trīs Klastera Sadarbības partneri. Praktiski, lai kļūtu par Klastera Sadarbības partneri, ir jāparaksta Partnerības līgums (pieejams šeit).
Nav nepieciešamas iemaksas vai biedru naudas
!

 

Klastera projektā tiek ieviestas šādas aktivitātes:
1.1. Klastera un klasteru sadarbības partneru kopīgi īstenoto pasākumu koordinācija, paplašinot nozarē un sadarbības projektos iesaistīto partneru loku.”
1.3. Cilvēkresursu nodrošināšana nozares attīstībai.”
2.1. Atbalsts Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā.”
2.2. Dalība ES Ietvara programmā un citās publiskā sektora kosmosa nozares pasūtījumu programmās”.
2.3. Latvijas partneru iesaiste tarptautiskajās privātā sektora piegāžu ķēdēs.” 
3.1. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde pozicionēšanas jomā.”
3.2. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde globālās vides un drošības novērošanas (GMES -> COPERNICUS) jomā”.
3.3. Jaunu pielietojumu un pakalpojumu plānošana un izstrāde satelītu telekomunikāciju jomā”.
4.1. Kompetences attīstība stratēģiski nozīmīgās tehnoloģiju jomās, lai iekļautos Eiropas Kosmosa Aģentūras programmās”.
4.2. Kompetences attīstība citos perspektīvos un strauji augošos kosmosa nozares tehnoloģiju segmentos.”

Sīkāka informācija par aktivitātēm iegūstama šeit.

 

Klasteris – uzņēmumu, piegādātāju un saistītu institūciju aglomerācija, kura rezultātā ir iespējams veicināt attiecīgo uzņēmumu apgrozījumu un peļņu, kā arī iegūt klastera blakusefektus (spin-offs), kas veicina attiecīgā reģiona kopīgu attīstību (piem., cilvēkresursu attīstību, inovāciju veicināšanu u.tml.) 

Klastera definīcija: “A Cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally.” (Porter, Michael Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy|journal=Economic Development Quarterly, vol 14, no.1, pp 15-34, 2000)

 

Kosmosa tehnoloģiju klastera izveides vēture.

2008.gadā tika veikta priekšizpēte klastera izveidei, kā rezultātā 2009.gadā vairāki Latvijas uzņēmumi un pētniecības institūcijas vienojās par Latvijas Kosmosa tehnoloģiju klastera izveidi, parakstot sadarbības līgumus par dalību klastera aktivitātēs. Šobrīd klasterī darbojas ap 44 organizāciju. Kosmosa tehnoloģiju klastera iniciators ir Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

 Uzsākot Kosmosa tehnoloģiju klastera izveides inicatīvu, 2009.gadā, sadarbojoties ar toreiz vēl potenciālajiem klastera dalībniekiem, tika izstrādāta Kosmosa tehnoloģiju klastera stratēģija, rīcības plāns un organizatoriskais modelis. Minētais dokuments nosaka klastera mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus vidējā un ilgā termiņā, proti, nākamajiem pieciem un desmit gadiem.

Ļoti būtiska nozīme Kosmosa tehnoloģiju klastera ietvaros ir sadarbības un tīklošanās aktivitātēm ar mērķi izstrādāt un ieviest kopīgus jaunus produktus un projektus, kā arī veikt pētījumus. Tāpat svarīga ir klastera iesaiste nacionālās kosmosa politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī Latvijas valsts un Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības veicināšanā.

Uzziniet par Kosmosa tehnoloģiju klasteri vairāk:


Dokumenti (pdf formātā):

 

Kosmosa tehnoloģiju klastera kontakti:
Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602
Tālrunis:  +371 63664934
E-pasts: info [at] vatp [dot] lv

 

 


 

Atslēgas vārdi: ES finansējums Eiropa, ES finansējums Latvija, Eiropas fondi Latvija, Eiropas fondi Eiropa, biroja telpas Latvija, telpu īre Latvija, tehnoloģiju marketings Latvija, ražošanas telpas Latvija, PECS Baltija, PECS Baltijas valstis, EKA Latvija